La competició

4.1. Horaris

Aquests són els horaris orientatius per al cap de setmana en què se celebra la Cursa de Karts de Coixinets. Es prega als corredors que siguin ben puntuals per tal de no endarrerir la cursa.

DISSABTE

09:30 h – Verificacions oficials i entrenaments lliures
12:30 h – 1r cronometratge
14:00 h – Obertura del circuit – Descans per dinar
15:30 h – 2n cronometratge
16:30 h – 3r cronometratge

Als entrenaments lliures no hi ha ordre de baixada. L’ordre de baixada de cada cronometratge és el següent: alevins, infantils, cadets, fèmines, veterans, júniors i sèniors/màsters. Dins de cada categoria, els karts baixaran segons l’ordre de número del dorsal. Els temps dels cronometratges es penjaran el vespre del dissabte en aquest web.

DIUMENGE

Els horaris del diumenge es penjaran en un taulell el diumenge al matí. Els horaris no són definitius, només ho és l’ordre en què s’efectuen les baixades. Els corredors s’han de presentar a boxes a les 8:30 h del matí puntualment per no endarrerir els horaris. Per a cada baixada, els corredors s’han de presentar a boxes 15 minuts abans de l’hora de baixada. L’organització es reserva el dret de fer baixar una graella sense un kart si els seus participants arriben tard.

4.2. Circuit

La Cursa de Karts de Coixinets tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer Creu del Pedró i el carrer Freixes. Des de l’inici del carrer Creu del Pedró fins a la zona de verificacions, hi haurà un espai destinat a boxes per tal que els corredors puguin deixar els karts, així com arranjar-los si cal. S’establirà una zona de frenada passada la línia d’arribada. Qui sobrepassi aquesta zona a excessiva velocitat podrà ser desqualificat. Després de cada baixada els karts han de sortir del circuit per tal de deixar lloc als altres karts. En cap cas es podran deixar els karts al final del carrer Freixes.

Al costat de boxes, hi haurà un espai per facilitar la informació necessària que requereixin tant els corredors com el públic. També hi haurà taulells amb informació relativa als horaris, cronometratges efectuats, ordre dels engraellats, etc.

4.3. Verificacions

Tots els karts han d’haver estat verificats per poder realitzar qualsevol baixada. Abans dels entrenaments es farà la verificació de tots els karts per tal de comprovar que es compleixen totes les normes de seguretat que s’esmenten més amunt. Per tal d’efectuar la verificació tècnica, els karts es posaran en fila a mesura que vagin arribant.

Els karts que passin la verificació podran començar a fer les baixades d’entrenament. Els karts que no passin la verificació tècnica hauran de fer els arranjaments necessaris i tornar a passar per la zona de verificació. Els corredors hauran d’arreglar el que se’ls demani fins que l’encarregat de les verificacions estimi que compleix totes les normes que determina aquest Reglament general. Es posarà una enganxina de «Verificat» al dorsal lateral de cada kart un cop hagi passat la verificació.

Si un kart no pot estar present el dissabte al matí per a la verificació oficial, haurà de posar-se en contacte amb l’organització per tal que pugui passar-la en un altre moment.

En qualsevol moment, l’organització pot sol·licitar per megafonia que un kart es presenti a boxes per tal de fer-li passar una nova verificació.

A l’hora de passar la verificació d’un kart, i davant de dubtes no especificats en aquest reglament, loOrganització es reserva el dret de decidir sobre aquella verificació. El fet d’haver passat la verificació tècnica no exclou cap kart de ser desqualificat posteriorment per l’incompliment d’alguna norma.

4.4. Entrenaments

Els entrenaments seran opcionals i totalment lliures, i només podran efectuar-los els corredors inscrits que hagin passat la verificació oficial. La baixada d’entrenaments es farà a mida que es vagi passant la verificació. Després, cada kart podrà fer tantes baixades com tingui temps de fer. Hi haurà una diferència de 20 segons aproximadament entre kart i kart.

No es permetrà començar la baixada des de qualsevol altre lloc que no sigui el punt de sortida, ni sense que el jutge de sortida ho autoritzi.

4.5. Cronometratges

Els karts no podran efectuar les baixades de cronometratge sense haver passat la verificació tècnica. Abans de començar cada cronometratge, els karts s’ordenaran en cada categoria segons el número del dorsal.

Per efectuar la baixada, cada kart s’ha de col·locar a la primera posició de l’engraellat de sortida, sense sobrepassar la línia amb la part davantera del xassís o el para-xocs. El kart ha d’estar parat completament —no es pot donar embranzida — fins que el jutge de sortida o el semàfor li doni l’ordre de sortida. El vermell indica que el circuit és lliure i que s’està a punt de donar la sortida. El verd indica que ja es pot sortir. L’arribada es prendrà quan la part davantera del Kart creui la línia d’arribada.

Les baixades es realitzaran cada 20 segons aproximadament, per la qual cosa es prega als corredors que no hi hagi demores. Si un kart surt abans de donar-se l’ordre de sortida, no està ben situat respecte la línia de sortida o efectua qualsevol altra infracció, podrà ser penat amb entre 5 i 10 segons en aquella baixada o amb l’anul·lació de la baixada, segons ho determini l’organització.

Si un kart no pot assistir al primer cronometratge, podrà realitzar el segon i el tercer sempre i quan hagi passat la verificació tècnica.

Si un kart no arriba a la línia d’arribada per impossibilitat de seguir baixant, se’l comptabilitzarà amb un temps de 59’ 59’’. Un kart no present al cronometratge tindrà un temps fictici de 99’ 99’’ a efectes de poder-lo incloure a la cursa. Un kart desqualificat no tindrà temps, per la qual cosa queda automàticament apartat de la competició.

Els karts quedaran ordenats pel millor temps. En cas d’empat es recorrerà al segon millor cronometratge efectuat. Si encara hi hagués empat, es tindria en compte el número de dorsal assignat a la inscripció i no el tercer cronometratge. La distribució de les graelles de 8ens depèn del millor cronometratge de cada kart.

4.6. Cursa: engraellats i esquemes de classificació

Les graelles seran d’un màxim de 6 karts. Només en casos especials, es faran graelles de 7 karts.

4.6.1. Criteris de classificació

La cursa del diumenge queda reservada a un màxim de 66 Karts participants per cada categoria. Per això, només accediran a 8ens de final els 66 millors cronometratges obtinguts el dissabte. Si hi ha menys de 66 karts, tots els karts es classifiquen per accedir a 8ens de final.

A partir d’aleshores, per decidir els karts que es classifiquen per a la següent ronda i els que no, es té en compte la posició d’arribada. Quan, per fer quadrar els engraellats, no es pugui classificar el mateix nombre de karts a cada graella, es passa a tenir també en compte el millor cronometratge de dissabte. És a dir, si hi ha dues graelles i s’han de classificar tres karts, es classifica el primer de cada graella i el que tingui millor cronometratge d’entre els segons de cada graella.

Les categories de sèniors i màsters es desdoblen quan el nombre de karts entre totes dues categories és de 30 karts o més. Si hi ha menys de 30 karts, correran com una sola categoria durant tot el cap de setmana. Si hi ha 30 karts o més, el tall entre les categories sèniors i màsters es farà tenint en compte el millor cronometratge tot el diumenge.

A 8ens de final hi ha tantes graelles com siguin necessàries segons el nombre de karts participants. Es classifiquen per a 4ts de final un màxim de 24 karts. A 4ts de final hi pot haver com a màxim 4 graelles, i es classifiquen per a semifinals un màxim de 12 karts. A semifinals hi pot haver com a màxim 2 graelles, i es classifiquen per a la final un màxim de 6 karts. A la final només hi pot haver una graella, és a dir, un màxim de 6 karts.

4.6.2. Formació de les graelles

Per formar les graelles de 8ens es té en compte exclusivament el millor cronometratge del dissabte. A partir de 4ts de final, la disposició de les graelles depèn de la posició d’arribada a la ronda anterior. Quan dos karts arriben en igual posició, es té en compte el millor cronometratge de cadascun.

Si un kart no arriba a la línia de meta, comptarà com si ho hagués fet en vuitè lloc d’aquella graella. Si no pren la sortida, per no ser present quan li correspongui o bé per altres motius, se l’intentarà col·locar al darrer lloc d’una altra graella de la mateixa categoria i ronda. Si no és possible, es comptarà com si hagués arribat a la meta en novè lloc d’aquella graella. Aquestes posicions fictícies són adjudicades perquè puguin participar a la següent ronda en el cas que es classifiquin tots els karts.

Els karts que no s’hagin classificat per posició d’arribada han de tenir en compte que poden ser repescats si en alguna de les altres graelles de la mateixa ronda no han arribat a la meta tots els karts que s’havien de classificar, per la qual cosa quedarien posicions lliures a la ronda següent, que es poden omplir amb els karts millor classificats d’entre els eliminats.

En cas que no totes les graelles tinguin el mateix nombre de karts, les graelles amb més karts baixaran després de les graelles amb menys karts.

4.6.3. Sortides

Per efectuar la baixada, cada kart s’ha de col·locar a la posició que se li ha encomanat, sense sobrepassar la línia amb la part davantera del xassís o para-xocs. Els karts han d’estar parats completament —no es poden donar embranzida — fins que es doni l’ordre de sortida

El semàfor indica el moment exacte de la sortida. Quan el semàfor està en vermell el circuit està tancat. A la veu d’«Atenció al semàfor», el circuit és lliure i s’està a punt de donar la sortida. El verd, acompanyat d’un xiulet de la sirena, indica que ja es pot sortir. L’arribada es prendrà quan la part davantera del kart creui la línia d’arribada.

Si un kart surt abans de donar-se l’ordre de sortida o no està ben situat respecte la línia de sortida, es considera sortida nul·la i la baixada queda anul·lada. Aquest fet s’indicarà a uns metres de la sortida amb un semàfor en vermell. Aleshores, tots els karts de la graella han de tornar a la sortida per tal de repetir-la. El kart infractor passa a ocupar l’última posició de la graella i la resta avança una posició. Si un kart realitza tres sortides nul·les en una mateixa sortida, queda eliminat de la competició.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest Reglament general.
El desconeixement d’aquest Reglament general no en justifica l’incompliment.

Publicitat

Instagram
YouTube