Els karts

1.1. Com és un kart?

Els karts han de ser biplaça i s’han de desplaçar únicament sobre rodaments o coixinets d’acer. El kart està format fonamentalment per un xassís i dos eixos que han de ser construïts exclusivament de fusta.

1.2. Dorsal

El kart ha de portar dos espais destinats al número o dorsal, un a la banda esquerra i l’altre al davant. Aquests espais, que han de quedar ben visibles, han de tenir una grandària de 25 × 25 cm.

1.3. Verificació

Els karts que no superin la verificació tècnica, no poden fer cap baixada, ni tan sols les d’entrenament, fins que no se solucioni l’anomalia.

1.4. Xassís, carenat i para-xocs

Forma ⇨ El xassís del kart no pot acabar en forma punxeguda, ha de ser recte o bé de forma arrodonida. Ha d’estar envoltat, excepte a la part posterior per on puja el copilot, per un para-xocs, un carenat o bé una combinació de tots dos. En qualsevol cas, la part exterior i frontal del kart, ha de tenir forma arrodonida. Si hi ha carenat, no pot ser tancat per sobre, i tant el pilot com el copilot han de tenir espai suficient per poder sortir fàcilment en cas que el kart bolqui. Els coixinets han de quedar a la part interior del para-xocs o carenat.

Material ⇨ El xassís i els aixos han d’estar fets de fusta. El carenat, el para-xocs o la combinació de tots dos no pot ser metàl·lic. S’accepten reforços metàl·lics per al carenat i el para-xocs a la part interior i inferior del kart, per exemple una tira de ressort o fleix.

1.5. Mides

L’amplada màxima del kart no pot sobrepassar els 90 cm, la llargada màxima (incloent-ho tot) no pot sobrepassar els 180 cm i l’alçada del carenat no pot sobrepassar els 60 cm. La distància entre el terra i el xassís, carenat o para-xocs no pot superar els 5 cm.
La part frontal del xassís ha de fer com a mínim 30 cm. Si el kart no té carenat, l’alçada del para-xocs a la part davantera ha de ser d’un mínim de 10 cm i d’un màxim de 25 cm. Si hi ha carenat, aquest no pot superar els 60 cm d’alçada.
Si s’afegeixen els reforços metàl·lics esmentats a la secció de materials, aquests han de tenir un gruix que no sobrepassi els 2 mm i una amplada que no sobrepassi els 3 cm.

1.6. Direcció

El pilot del kart no pot lligar-se la corda de direcció a les mans o canyelles. Els karts que no utilitzin el sistema tradicional de l’agafador de direcció poden utilitzar altres sistemes sempre que no sobrepassin l’alçada de la base del xassís. El volant queda totalment prohibit com a sistema de direcció.

1.7. Frens

És obligatori que els frens siguin eficaços. Els frens han de poder ser accionats, com a mínim, pel conductor.

1.8. Rodaments

Els coixinets han de ser l’únic punt de contacte amb el terra —llevat dels frens— i no poden portar afegit cap altre material; només se’n pot treure.

1.9. Barres d’impulsió

Les barres d’impulsió posteriors han d’estar recobertes amb algun material flonjo, com l’espuma, per tal d’esmorteir algun possible cop.

1.10. Mesures de seguretat

Els karts no poden portar cap reforç, protector o decoració a la part exterior ni interior del kart que pugui ser perillós, per ser punxant o massa sobresortint, per als corredors del propi kart ni per a cap altre corredor. Els cargols i espàrrecs s’han de tallar arran de la femella perquè no sobresurtin.

1.11. Adaptacions

Les innovacions de caràcter tècnic seran acceptades sempre que no infringeixin cap punt d’aquest reglament general i mantinguin l’essència característica dels karts de coixinets.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest Reglament general.
El desconeixement d’aquest Reglament general no en justifica l’incompliment.

Publicitat

Instagram
YouTube