Avís legal

La present web és propietat de CLUB KARTS DE COIXINETS, amb CIF G-60442050, i domicili social a Camp Municipals d’Esports, C / Cervantes, s / n (08960) Sant Just Desvern (Barcelona), Tel. 622.354.824, E- mail: info@kartsdecoixinets.org inscrita al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el número 07.913.
 1. Condicions generals d’ús
CLUB KARTS DE COIXINETS és el responsable del fitxer en el qual s’inclouran les dades dels visitants i usuaris d’aquest lloc web. Les seves dades són recollides amb les següents finalitats: la gestió de la relació comercial, l’enviament de comunicacions publicitàries per diferents mitjans, inclosos els electrònics.
 • M’oposo a que les meves dades siguin tractades amb finalitats publicitàries.
L’acceptació expressa i la utilització del web atribueixen la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per CLUB KARTS DE COIXINETS en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions. El present Avís legal regula l’accés i l’ús de la web ” www.kartsdecoixinets.org ” (en endavant, la Web) que CLUB KARTS DE COIXINETS posa a disposició dels usuaris d’internet interessats en els seus serveis i continguts (d’ara endavant, els Usuaris). CLUB KARTS DE COIXINETS podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del web, així com alguns o tots els serveis, i afegir nous. La utilització de la Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en el present Avís Legal en la versió publicada a la web en el moment en què l’Usuari accedeixi al mateix. Així mateix CLUB KARTS DE COIXINETS posa en coneixement dels Usuaris de la web que les Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia, per la qual cosa haurà de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que utilitzi la web, ja que pot patir modificacions.
 1. Accés i utilització del lloc web
L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les Condicions Generals d’Ús i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat de la web. En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en la Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibits en els termes i condicions generals de venda així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’habilitin i que resultin contraris als drets i interessos de CLUB KARTS dE COIXINETS, els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en la Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i altres continguts emmagatzemats en un equip informàtic de CLUB KARTS dE COIXINETS. Tant l’accés al web, com l’ús que pugui fer de la informació i continguts inclosos en la mateixa, seran de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Les condicions d’accés a la web estaran supeditades a la legalitat vigent i els principis de la bona fe i ús lícit per part de l’Usuari de la mateixa, queda prohibida amb caràcter general qualsevol tipus d’actuació en perjudici de CLUB KARTS DE COIXINETS o de tercers . Es considerarà terminantment prohibit l’ús del Web amb fins il·legals o no autoritzats i, en concret, amb caràcter no exhaustiu:
 • Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (a la intimitat, a la pròpia imatge, al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial, protecció de dades, etc.)
 • Publicar, divulgar, anunciar, distribuir, etc., qualsevol material, assumpte o informació amb continguts obscens, pornogràfics, abusius, difamatoris o il·legals.
 • Incloure o introduir qualsevol tipus de virus informàtic, arxius defectuosos, o qualsevol altre software o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través d’aquesta pàgina web.
 • Alterar o intervenir per mitjans fraudulents, pàgines web personals o correus electrònics d’altres usuaris sense autorització dels mateixos.
 • Realitzar a través del web publicitat o oferta de béns o serveis amb fins comercials.
 • Utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells serveis que, si escau puguin incloure a la web www.kartsdecoixinets.org “, com ara grups de notícies, fòrums, etc.
 1. Exclusió de garanties i responsabilitat
CLUB KARTS DE COIXINETS no es responsabilitza pels danys i perjudicis que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquesta web. La informació i serveis inclosos o disponibles a través del web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. CLUB KARTS DE COIXINETS, pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. Els Interessats disposen d’un servei de “Atenció al Corredor” a inscripcions@kartsdecoixinets.org per resolució de qüestions referents als termes i condicions generals de venda. CLUB KARTS DE COIXINETS, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts del web tenen una finalitat informativa en quant a qualitat, situació i serveis. Així mateix, CLUB KARTS DE COIXINETS no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament de la web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis habilitats.
 1. Propietat industrial i intel·lectual
Queden reservats tots els drets d’explotació. Els continguts prestats i abocaments per CLUB KARTS DE COIXINETS a la xarxa a través del web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a la web com als seus continguts i informació, sense exprés i previ consentiment per escrit de CLUB KARTS D’COIXINETS. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents Websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CLUB KARTS dE COIXINETS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents Websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de la web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. El seu incompliment implica la comissió de greus actes il·lícits civils i / o penals. Queda prohibit tot acte pel qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, totalment o parcialment, de qualsevol contingut, imatge, forma, índex i altres expressions formals que formin part de la web sense permís previ i per escrit de CLUB KARTS dE COIXINETS. En concret i sense caràcter exhaustiu, queda prohibit tot acte de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics, digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les autoritzades per CLUB KARTS d’COIXINETS, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de l’opinió, imatge, forma, índex i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. CLUB KARTS DE COIXINETS és lliure de limitar l’accés a la Web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic . CLUB KARTS DE COIXINETS en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través del web puguin abocar a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells Usuaris que enviïn a la web de CLUB KARTS DE COIXINETS, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a CLUB KARTS dE COIXINETS per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinador), digitalització , posada a disposició des de bases de dades de CLUB KARTS dE COIXINETS, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de CLUB KARTS DE COIXINETS. D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, el responsable queda autoritzat igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial del lloc web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Interessats poguessin ostentar sobre aquelles. Queda prohibit tot recurs tècnic, lògic o tecnològic pel qual un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de la web, o de l’esforç dut a terme per CLUB KARTS DE COIXINETS per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la web de CLUB KARTS DE COIXINETS sense el consentiment previ, exprés i per escrit de CLUB KARTS DE COIXINETS. Qualsevol trasgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de CLUB KARTS DE COIXINETS sobre el lloc web i tots els seus continguts. CLUB KARTS DE COIXINETS no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de CLUB KARTS dE COIXINETS.
 1. Privacitat i Protecció de dades personals
CLUB KARTS DE COIXINETS, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, de conformitat amb el que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, i en la normativa europea i nacional de desenvolupament , l’Usuari queda informat i dona el seu consentiment exprés a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en CLUB KARTS dE COIXINETS, entitat titular de  www.kartsdecoixinets.org “, amb domicili social a Camp Municipals d’Esports, C / Cervantes, s / n (08960) Sant Just Desvern (Barcelona). Les dades personals que proporciona l’Usuari a través del web, seran objecte de tractament automatitzat exclusivament per a les finalitats d’enviament de comunicacions publicitàries per diferents mitjans, inclosos els electrònics, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb CLUB KARTS dE COIXINETS, a fi d’adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars. La política de privacitat de CLUB KARTS DE COIXINETS, de conformitat amb el que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, i en la normativa europea i nacional de desenvolupament, garanteix a l’Usuari l’adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i se li informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa legal vigent, els drets ARCO d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició i / o supressió o limitació del tractament de les seves dades personals, dirigint-se mitjançant correu electrònic a la web de CLUB KARTS dE COIXINETS, www.kartsdecoixinets.org o per escrit a les nostres oficines, a l’adreça abans indicada, incloent-hi, en ambdós casos, còpia del NIF / NIE, del titular de les dades. CLUB KARTS DE COIXINETS es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades. L’exercici dels drets serà gratuït per a l’Usuari, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives, en aquest cas, CLUB KARTS DE COIXINETS, podrà cobrar un cànon que compensi els costos administratius d’atendre la petició o negar-se a actuar i que es correspondrà efectivament amb el veritable cost de la tramitació de la sol·licitud. CLUB KARTS DE COIXINETS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals que legalment s’exigeixen, a més de les mesures tècniques i organitzatives exigides pel Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, de 26 d’abril de 2016, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades en el site. No obstant això, l’Usuari és conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas d’Usuaris menors de 14 anys, el seu consentiment requerirà l’autorització expressa dels seus pares o tutors legals per a ser vàlid. L’empresa establirà els mitjans oportuns, tenint en compte la tecnologia disponible, per verificar que, per a aquests menors, el consentiment s’ha donat o s’ha autoritzat pels pares o tutors del menor. CLUB KARTS DE COIXINETS, es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.
 1. Política de cookies
La web fa ús de cookies per facilitar la seva navegació i informació adequada. Si l’Usuari accepta expressament la nostra política de cookies en la fase de registre i / o contínua en la web navegant per diferents pàgines, utilitzant la barra de desplaçament, o accedint a diferents àrees i menús, d’aquesta acció es inferirà que accepta la instal·lació i ús de les cookies. Què són les galetes? Una “Cookie” és un petit arxiu que s’emmagatzema a l’ordinador de l’Usuari, tablet, smartphone o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació. Les cookies són dispositius que es descarreguen en l’equip terminal de l’Usuari. Això permet identificar-lo com un Usuari concret i recollir les seves preferències de navegació. Les cookies són fonamentals per al correcte funcionament de la web, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat del web. Les galetes no poden danyar el seu equip, per contra, que estiguin actives ens ajuda a identificar i resoldre els errors. Tingueu clar que les galetes no poden llegir informacions emmagatzemades a l’ordinador. Quins tipus de cookies utilitza la web? Galetes de sessió: Aquestes galetes són necessàries per al correcte ús de la pàgina web, com per a la sessió d’usuaris, o per navegar de manera ininterrompuda recordant opcions d’idioma o país. S’utilitzen per identificar l’usuari, si fos necessari accedir a una àrea de registre. Sense aquestes galetes, molts dels serveis disponibles no estarien operatius. Aquestes cookies caduquen quan es tanca el navegador o passat un mes. Galetes publicitàries: Aquestes galetes permeten recordar les eleccions que vostè fa, com recordar els termes i condicions que ha acceptat l’usuari, ia més li ofereix millors característiques i més personalitzades, podent mostrar, si es donés el cas, els anuncis més rellevants, útils i acords als seus interessos com ara evitar que vostè percebi contínuament el mateix anunci. Galetes tècniques: Aquestes tracten informació genèrica i anònima que no inclouen dades personals, només recorden la pàgina de la qual prové l’usuari. El seu objectiu és millorar el funcionament de la web. Galetes de Tercers: són aquelles que s’instal·len en un Portal Web, però no són pròpies del portal que s’està visitant en aquest mateix moment. Per tant, aquestes galetes són específiques de domini d’un tercer, i conseqüentment, les informacions contingudes poden ser vistes i gestionades per aquest. Obtenen informació de la seva visita per realitzar avaluacions, càlculs estadístics sobre dades anònims, garantir la continuïtat del servei o per establir millores en els seus llocs web. De la mateixa manera, aquest tipus de galetes poden usar-se per mostrar anuncis adaptats als seus propis interessos. Com es poden gestionar les galetes? L’usuari pot accedir al menú de preferències del seu navegador i configurar-lo perquè no s’instal·lin galetes i / o eliminar les ja existents abans d’iniciar la navegació per altres pàgines del web. En els següents enllaços es podrà obtenir tota la informació per configurar o desactivar les cookies en cada navegador: L’empresa recordarà a l’Usuari que si rebutja la instal·lació de cookies, pot ser que el servei es vegi afectat i que això impedeixi la correcta utilització parcial o total d’aquest.
Instagram
YouTube